Obchodné podmienky

všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti DANIS s. r. o. so sídlom Machalovce 54, 059 13 Jánovce zapísaná OR OS Prešov, Oddiel Sro, vložka číslo 29489/P ďalej len („predávajúci“) upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorená medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou či právnickou osobou, (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim vykonávaný na internetovej stránke www.zrkadlovynabytok.sk

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového predaja www.zrkadlovynabytok.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

 DODACIE PODMIENKY

Nábytok je dodávaný v zmontovanom stave. Tovar je doručovaný našimi autami a kuriérskymi spoločnosťami.

PREDÁVAJÚCI SA ZAVÄZUJE:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

PREDÁVAJÚCI NEZODPOVEDÁ ZA:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

KUPUJÚCI SA ZAVÄZUJE:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov,
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň

odoslania objednávky, a to prevodom vopred alebo v deň doručenia pri preberaní dobierky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

DODACIE LEHOTY

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov realizované, v čo najkratšom termíne. Objednávky spracujeme spravidla do 4-6 týždňov, dopravca alebo kuriér Vám zásielku doručí do 1-2 pracovných dní od odoslania tovaru. Ak je pri konkrétnom produkte uvedená iná dodacia doba, o odoslaní tovaru Vás budeme informovať.

CENY TOVARU

Ceny uvedené na našej webovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny, ktoré sú uvedené na stránke, sú konečné a vrátane DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné, balné neúčtujeme. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

PLATBY ZA TOVAR VRÁMCI SR

 • platba vopred prevodom na účet, zákazník za tovar zaplatí pri objednávke v plnej výške fakturovanej ceny.
 • záloha vo výške 30% z celkovej hodnoty objednávky, zákazník zaplatí zálohu vo výške 30% z celkovej hodnoty objednávky. Zvyšná časť sa dopláca pri dodaní tovaru na mieste.
 • prevodom na účet plnú sumu na číslo účtu: SK4683300000002000545210, variabilný symbol: číslo faktúry. Prepravné je účtované vo výške 20,00 €
 • dobierka: sa dá uplatiť iba pri kúpe tovaru do hodnoty 199€
 • kuriér, platba pri prevzatí, zákazník zaplatí za tovar pri preberaní zásielky od kuriéra. Od sumy bude odopočítaná záloha.

Prepravné je účtované vo výške 20,00 €  – osobný odber, je možný po telefonickom dohovore.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe, prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail info@zrkadlovynabytok.sk  obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

VRÁTENIE TOVARU , ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený na našej webovej stránke je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené elektronicky na info@zrkadlovynabytok.sk Tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu:

Poštová adresa:

DANIS s. r. o.

Machalovce 54

059 13 Jánovce

Tovar posielajte v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený, v poistenom balíku , s priloženým originálom dokladu o kúpe. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená do 15 dní po prevzatí a skontrolovaní vráteného tovaru, a to poštovou poukážkou alebo na účet. Ak ste mali poštovné zdarma, bude Vám z vrátenej sumy peňazí odpočítaná cena poštovného.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky, na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade, rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. V prípade reklamácie, zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list.

Pri zaslaní tovaru dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu, reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu, hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu, po vybavení oprávnenej reklamácie, hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

ZÁRUČNÁ DOBA JE 24 MESIACOV.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody jednotlivých častí,
 • mechanickým poškodením – prasknutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním tovaru a pod,
 • záruka sa tiež nevzťahuje na škody, vzniknuté, v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie, bude tovar vrátený späť, kupujúcemu, s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však, do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetovej stránky: www.zrkadlovynabytok.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára, nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát, akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka, kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

SPOLOČNOSŤ

DANIS s. r. o.

Machalovce 54

059 13 Jánovce

IČO: 47 546 913
DIČ:SK2023950027

Tel. číslo: +421 911 626 607
E-mail:  info@zrkadlovynabytok.sk

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *